شمال اصفهان؛گزارش تصویری محفل انس باقرآن همراه بابرنامه های قرآنی واجرای تواشیح باحضورقاریان ممتازکشوری در امامزاده سیدکمال الدین حسینی(ع)شهرسین . . . . . . . . . . .

شمال اصفهان؛گزارش تصویری محفل انس باقرآن همراه بابرنامه های قرآنی واجرای تواشیح باحضورقاریان ممتازکشوری در امامزاده سیدکمال الدین حسینی(ع)شهرسین

عکس/محفل انس با قرآن در امام زاده سیدکمال الدین حسینی(ع) شهر سین

.

عکس/محفل انس با قرآن در امام زاده سیدکمال الدین حسینی(ع) شهر سین

.

عکس/محفل انس با قرآن در امام زاده سیدکمال الدین حسینی(ع) شهر سین

.

عکس/محفل انس با قرآن در امام زاده سیدکمال الدین حسینی(ع) شهر سین

.

عکس/محفل انس با قرآن در امام زاده سیدکمال الدین حسینی(ع) شهر سین

.

عکس/محفل انس با قرآن در امام زاده سیدکمال الدین حسینی(ع) شهر سین

.

عکس/محفل انس با قرآن در امام زاده سیدکمال الدین حسینی(ع) شهر سین

.

عکس/محفل انس با قرآن در امام زاده سیدکمال الدین حسینی(ع) شهر سین

.

عکس/محفل انس با قرآن در امام زاده سیدکمال الدین حسینی(ع) شهر سین

.

عکس/محفل انس با قرآن در امام زاده سیدکمال الدین حسینی(ع) شهر سین

.

عکس/محفل انس با قرآن در امام زاده سیدکمال الدین حسینی(ع) شهر سین

.

عکس/محفل انس با قرآن در امام زاده سیدکمال الدین حسینی(ع) شهر سین