مسجد و مناره سین با قدمتی بالای ۹۰۰ سال یکی از شاخص ترین آثار تاریخی شھرستان برخواراست و تنھا مناره ی جھان است که دارای کتیبه می باشد. این بنای تاریخی نیاز به مرمت دارد که با ھمکاری میراث فرھنگی مرمت آن آغاز خواھد شد.

 

به گزارش صدای برخوار،محمد طرمه فروشان طهرانی در نشست خبری با اصحاب رسانه برخوار اظهار داشت:صنعت گردشگری منبع درآمد پایدار برای شهرهاست و این اصل پذیرفته شده که گردشگری عامل مهم توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال و ازجمله صنایعی برای توسعه شهری محسوب می شود که از لحاظ درآمد و اشتغال زایی بسیارقابل توجه است.
وی افزود:شهر سین ازآثار مهم و برجسته تاریخی ازجمله مسجد و مناره،امامزاده سیدکمال الدین و برج کبوتر برخوردار است ؛در این راستا شهرداری برای ایجاد زیربنا و سرمایه گذاری به منظور رونق صنعت گردشگری به عنوان درآمد پایداربرنامه ریزی کرده است.
شهردار سین تصریح کرد:مسجد و مناره سین با قدمتی بالای ۹۰۰ سال یکی از شاخص ترین آثار تاریخی شهرستان برخواراست و تنھا مناره ی جهان است که دارای کتیبه می باشد. این بنای تاریخی نیاز به مرمت دارد که با همکاری میراث فرهنگی مرمت آن آغاز خواھد شد.
طرمه فروشان طهرانی بیان کرد: شهرداری در نظر دارد این بناھای تاریخی را ساماندھی ؛نخاله ھا و زباله ھای اطراف آن را جمع آوری و با ھمکاری بخش خصوصی یک مھمانسرا و رستوران سنتی در کنار این بناھای تاریخی احداث کند.
وی تصریح کرد: بسیاری از اماکن در بافت فرسوده شھرسین به حال خود رھا شدند که این رھا سازی پیامدھای منفی برای شھر دارد؛بدین منظور برای بھبود نیاز به برنامه ریزی دقیقی دارند در این راستا اعطای وام ھای کم بھره با نرخ۴ درصد از سوی دولت؛ اعطای پروانه کسب و جمع آوری نخاله ھای ساختمانی توسط شھرداری به صورت رایگان راه کار برای نوسازی بافت فرسوده می باشد.
شھردار سین با بیان اینکه اغلب مردم شھر سین در بخش کشاورزی و تولید و عرضه شیرینی مشغول به کار ھستند اظھار داشت:شھرداری در راستای ساماندھی فعالان این شھر در بخش تولید وعرضه شیرینی مجموعه غذایی به مساحت ۲۰ ھکتار را برای
ایجاد اشتغال و ساماندھی تولیدات و عرضه در نظر گرفته است.
طرمه فروشان طھرانی تصریح کرد:کارخانجات و کارگاه ھای صنایع غذایی با ایجاد اشتغال نقش مھمی در توسعه اقتصادی این شھر و شھرستان دارد .
وی در ادامه گفت:شھرداری باید در حوزه عمرانی که نقش بسزایی در پیشرفت و آبادانی شهر دارد توجه ویژه داشته باشد و برھمین اساس پروژه ھای عمرانی را در اولویت کار شھرداری قرار دادیم.
شھردار سین عنوان کرد:میدان ورودی شھر از جمله پروژه ھای در دست اقدام می باشدکه به زودی تکمیل می شود. پروژه کانیوگذاری، جدول گذاری و دفع آب ھای سطحی ھمچنین پروژه احداث ساختمان آتش نشانی در دست اقدام می باشد؛به منظور ایجادفضای تفریحی ۵ ھکتار زمین برای احداث پارک خلاق کودک آزاد سازی شده است.
وی تجھیز انبار خدمات شھری ،نصب علائم راھنمایی و رانندگی در سطح شھر و پیگیری به منظور تامین برق ساختمان ھای شھرداری با نصب پنل ھای خورشیدی از دیگر اقدامات شھرداری برشمرد و افزود: بھینه سازی مصرف انرژی و کاھش
ھزینه ھا در مجموعه شھرداری از جمله مزایای استفاده از انرژی خورشیدی به شمار می رود.
شهر سین با جمعیت ۶ هزار نفری در ۲۰ کیلومتری اصفهان واقع شده که بیشتر مردم این شهر به کشاورزی، دامداری و پخت کیک وشیرینی جات مشغول هستند.

/انتهای پیام/طغیانی