به گزارش شمال اصفهان؛شب گذشته مراسم سالروز شهدای گمنام غواص شهر کمشچه با حضور امام جمعه محترم شهر کمشچه،نماینده محترم برخوار،شاهین شهر ومیمه ،فرماندهی محترم انتضامی برخوار به همراه پرسنل این یگان،مسئول بنیاد شهید برخوار،فرماندار محترم شهرستان،بخشدار محترم وعموم مردم شهید پرور این شهر برگزار شددر این مراسم نماینده برخوار به خاطره گوئی پرداخت. . […]

به گزارش شمال اصفهان؛شب گذشته مراسم سالروز شهدای گمنام غواص شهر کمشچه با حضور امام جمعه محترم شهر کمشچه،نماینده محترم برخوار،شاهین شهر ومیمه ،فرماندهی محترم انتضامی برخوار به همراه پرسنل این یگان،مسئول بنیاد شهید برخوار،فرماندار محترم شهرستان،بخشدار محترم وعموم مردم شهید پرور این شهر برگزار شد
در این مراسم نماینده برخوار به خاطره گوئی پرداخت.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد

.

مراسم سالروز شهدای گمنام غواص کمشچه برگزار شد