به گزارش شمال اصفهان؛ زوز گذشته فرماندار محترم شهرستان برخوار ؛معاون فرماندار شهردار خورزوق و آقایان فتاحی و اسدی از همرزمان شهید علی رضائیان فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا با خانواده این شهید بزرگوار دیدار وگفتگو کردند. . . .

به گزارش شمال اصفهان؛ زوز گذشته فرماندار محترم شهرستان برخوار ؛معاون فرماندار شهردار خورزوق و آقایان فتاحی و اسدی از همرزمان شهید علی رضائیان فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا با خانواده این شهید بزرگوار دیدار وگفتگو کردند.

دیدار فرماندار با خانواده شهید علی رضائیان

.

دیدار فرماندار با خانواده شهید علی رضائیان

.

دیدار فرماندار با خانواده شهید علی رضائیان

.

دیدار فرماندار با خانواده شهید علی رضائیان