به گزارش شمال اصفهان روز گذشته به مناسبت فرارسیدن روز معلم در کلیه مدارس با حضور شهردار محترم شهر سین آقای توکلی و اعضای شورای اسلامی شهر سینراز مقام معلم تجلیل به عمل آمد.                            

به گزارش شمال اصفهان روز گذشته به مناسبت فرارسیدن روز معلم در کلیه مدارس با حضور شهردار محترم شهر سین آقای توکلی و اعضای شورای اسلامی شهر سینراز مقام معلم تجلیل به عمل آمد.

گزارش تصویری تجلیل از مقام معلم در کلیه مدارس شهر سین

 

گزارش تصویری تجلیل از مقام معلم در کلیه مدارس شهر سین

 

گزارش تصویری تجلیل از مقام معلم در کلیه مدارس شهر سین

 

گزارش تصویری تجلیل از مقام معلم در کلیه مدارس شهر سین

 

گزارش تصویری تجلیل از مقام معلم در کلیه مدارس شهر سین

 

گزارش تصویری تجلیل از مقام معلم در کلیه مدارس شهر سین

 

گزارش تصویری تجلیل از مقام معلم در کلیه مدارس شهر سین

 

گزارش تصویری تجلیل از مقام معلم در کلیه مدارس شهر سین

 

گزارش تصویری تجلیل از مقام معلم در کلیه مدارس شهر سین

 

گزارش تصویری تجلیل از مقام معلم در کلیه مدارس شهر سین

 

گزارش تصویری تجلیل از مقام معلم در کلیه مدارس شهر سین

 

گزارش تصویری تجلیل از مقام معلم در کلیه مدارس شهر سین

 

گزارش تصویری تجلیل از مقام معلم در کلیه مدارس شهر سین

 

گزارش تصویری تجلیل از مقام معلم در کلیه مدارس شهر سین