به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با سراسر کشور صبح امروز مراسم شیرخوارگان حضرت علی اصغر علیه السلام در شهرستان برخوار برگزار شد . . . . . . . . . . تصاویر همایش شیرخوارگان بیت الزهرا سلام الله علیها دولت آباد

به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با سراسر کشور صبح امروز مراسم شیرخوارگان حضرت علی اصغر علیه السلام در شهرستان برخوار برگزار شد .

مراسم شیرخوارگان حضرت علی اصغر علیه السلام در شهرستان برخوار برگزار شد

.

مراسم شیرخوارگان حضرت علی اصغر علیه السلام در شهرستان برخوار برگزار شد

.

مراسم شیرخوارگان حضرت علی اصغر علیه السلام در شهرستان برخوار برگزار شد

.

مراسم شیرخوارگان حضرت علی اصغر علیه السلام در شهرستان برخوار برگزار شد

.

مراسم شیرخوارگان حضرت علی اصغر علیه السلام در شهرستان برخوار برگزار شد

.

مراسم شیرخوارگان حضرت علی اصغر علیه السلام در شهرستان برخوار برگزار شد

.

مراسم شیرخوارگان حضرت علی اصغر علیه السلام در شهرستان برخوار برگزار شد

.

مراسم شیرخوارگان حضرت علی اصغر علیه السلام در شهرستان برخوار برگزار شد

.

مراسم شیرخوارگان حضرت علی اصغر علیه السلام در شهرستان برخوار برگزار شد

.

مراسم شیرخوارگان حضرت علی اصغر علیه السلام در شهرستان برخوار برگزار شد

تصاویر همایش شیرخوارگان بیت الزهرا سلام الله علیها دولت آباد