به گزارش شمال اصفهان؛بازدید امام جمعه محترم بخش ؛ فرمانده محترم سپاه ناحیه برخوار؛بخشدار محترم مهندس خدایی و دیگر مسئولین بخش وشهرستان برخوار از نمایشگاه “حریم ریحانه” که به همت خواهران بسیجی پایگاه مقاومت بسیج هاجر حبیب اباد برپا شده بود.این نمایشگاه تا روز ۲۸ تیر ماه برپا بود و عموم مردم ومسئولین شهرستان از […]

به گزارش شمال اصفهان؛بازدید امام جمعه محترم بخش ؛ فرمانده محترم سپاه ناحیه برخوار؛بخشدار محترم مهندس خدایی و دیگر مسئولین بخش وشهرستان برخوار از نمایشگاه “حریم ریحانه” که به همت خواهران بسیجی پایگاه مقاومت بسیج هاجر حبیب اباد برپا شده بود.
این نمایشگاه تا روز ۲۸ تیر ماه برپا بود و عموم مردم ومسئولین شهرستان از این نمایشگاه بازدید خوبی داشتند.

عکس/بازدید مسئولین بخش حبیب آباد از نمایشگاه حریم ریحانه

.

عکس/بازدید مسئولین بخش حبیب آباد از نمایشگاه حریم ریحانه

.

عکس/بازدید مسئولین بخش حبیب آباد از نمایشگاه حریم ریحانه

.

عکس/بازدید مسئولین بخش حبیب آباد از نمایشگاه حریم ریحانه

.

عکس/بازدید مسئولین بخش حبیب آباد از نمایشگاه حریم ریحانه

.

عکس/بازدید مسئولین بخش حبیب آباد از نمایشگاه حریم ریحانه

.

عکس/بازدید مسئولین بخش حبیب آباد از نمایشگاه حریم ریحانه

.

عکس/بازدید مسئولین بخش حبیب آباد از نمایشگاه حریم ریحانه

.