به گزارش شمال اصفهان؛ساعت ۸صبح امروز رای گیری در شهرستان برخوار آغاز شد. قبل از باز شدن درب های شعب اخذ رای مردم همیشه در صحنه شهرستان برخوار منتظر بودند تا رای دهند.                                            منتظر […]

به گزارش شمال اصفهان؛ساعت ۸صبح امروز رای گیری در شهرستان برخوار آغاز شد.
قبل از باز شدن درب های شعب اخذ رای مردم همیشه در صحنه شهرستان برخوار منتظر بودند تا رای دهند.

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

آغاز رای گیری در شهرستان برخوار

 

 

 منتظر گزارش های بعدی باشید.