صدای برخوار-دوم اسفند ماه ۹ شعبه اخذ رای ثابت در شهر دستگرد و سه شعبه احذ رای ثابت در شهر سین مستقر می شوند.

به گزارش صدای برخوار،نشانی شعب اخذ رای به شرح زیر است.

۱- دستگرد – خیابان شریعتی- مدرسه شهید رفیعی

۲- دستگرد – خیابان حجت- مسجد حجتیه

۳- دستگرد – چهار راه انقلاب- مسجدجامع

۴- دستگرد – میدان ابوالفضل- مسجدابوالفضل

۵- دستگرد – خیابان بعثت- هنرستان کار و دانش حافظ (دبیرستان حافظ سابق)

۶- دستگرد – خیابان بسیج- امامزاده ادهم

۷- دستگرد – خیابان بعثت- دبیرستان فاطمه الزهرا

۸- دستگرد – خیابان شهید مطهری- دبیرستان ۱۵ خرداد ( حاج حسین ملکیان سابق)

۹- دستگرد – بلوار آزادگان- مدرسه صدوقی

۱۰- سین – خ معلم – مدرسه صفورا

۱۱- سین – خ سعدی- مسجد صاحب الزمان(عج)

۱۲- سین – خ باغ نو- مدرسه حاج اسداله قربانی