به گزارش شمال اصفهان؛کسب مقام های استانی در مسابقات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان اصفهان توسط ورزشکاران مدرسه ورزشهای پهلوانی ۱۱۰ حبیب آبادآقای مهدی خیری در رشته کباده مقام دومآقای امیر حسین منصوری در رشته کباده مقام سومآقای مهدی روانبخش در رشته ۲ میل بازی مقام چهارم

به گزارش شمال اصفهان؛کسب مقام های استانی در مسابقات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان اصفهان توسط ورزشکاران مدرسه ورزشهای پهلوانی ۱۱۰ حبیب آباد
آقای مهدی خیری در رشته کباده مقام دوم
آقای امیر حسین منصوری در رشته کباده مقام سوم
آقای مهدی روانبخش در رشته ۲ میل بازی مقام چهارم

کسب مقامهای استانی توسط ورزشکاران مدرسه پهلوانی110 حبیب آباد