به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با سراسر استان انتخابات شورای دانش آموزی در تمامی مدارس آموزش و پرورش شهرستان برخوارروز دوشنبه۹۵/۸/۳ برگزار شد. مراسم نمادین این انتخابات در آموزشگاه سعدی با حضور آقای کنعانی و آقای توانگر از مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار گردید . آقای بابایی مسئول آموزش و پرورش شهرستان […]

به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با سراسر استان انتخابات شورای دانش آموزی در تمامی مدارس آموزش و پرورش شهرستان برخوارروز دوشنبه۹۵/۸/۳ برگزار شد. مراسم نمادین این انتخابات در آموزشگاه سعدی با حضور آقای کنعانی و آقای توانگر از مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار گردید . آقای بابایی مسئول آموزش و پرورش شهرستان در این مراسم بیان داشت : تقویت خود باوری ، تمرین مسئولیت پذیری ، مشارکت جویی ، و توسعه فعالیتهای گروهی از اهداف مهم این انتخابات است.
زمان ونحوه ی انتخابات شورای دانش آموزی

۱- شورای دانش آموزی در تمامی مدارس ابتدائی ، راهنمایی ، متوسطه وپیش دانشگاهی اعم از شهری ، روستایی ، عشایری ، دخترانه ، پسرانه ، دولتی وغیرانتفاعی در داخل وخارج از کشور تشکیل می گردد.

۲- انتخابات شورای دانش آموزی به صورت هماهنگ در تمامی مدارس مذکور در نیمه ی اول آبان ماه با پیام وزیرمحترم آموزش وپرورش برگزارمی گردد.

۳- مدیر ومعاون پرورشی وتربیت بدنی مدرسه موظف اند قبل از ثبت نام دانش آموزان برای عضویت در شورای دانش آموزی ، تمامی دانش آموزان مدرسه را نسبت به اهداف ، شرح وظایف و……….شورای دانش آموزی آشنا نمایند.

۴- دانش آموزانی که تمایل به عضویت در شورا دارند ، دوهفته قبل از انتخابات خود را کاندیدای عضویت نموده ودر دفتر مدرسه ثبت نام می نمایند..

۵- مدیر با همکاری ومشارکت شورای مدرسه موظف است اسامی کاندیدا های نهایی دارای شرایط مندرج در این آیین نامه را به نحو مقتضی به اطلاع تمامی دانش آموزان برساند.

۶- دانش آموزان می توانند به مدت سه روز (قبل از انتخابات )در خصوص دید گاه ها ، نظر ها وبرنامه های خود به تبلیغ بپردازند. تبلیغات انتخاباتی تاآخرین ساعت رسمی روز قبل از انتخابات آزاد است در روز برگزاری انتخابات هرگونه تبلیغ ممنوع می باشد.

۷- کلیه ی داوطلبان موظفند در تبلیغات خود موارد زیر را رعایت نمایند.

الف : دیدگاه ها وبرنامه های خود را از طریق سخنرانی در مراسم صبحگاهی ومیزگردهای مختلف ضمن تهیه ی تراکت های ساده وکم هزینه ، با هماهنگی مسئولان مدرسه به دانش آموزان ارائه دهند.

ب : از اعلام برنامه ها وشعارهای خارج از اختیارات و وظایف قانونی پیش بینی شده در دستورالعمل پرهیز نمایند.

ج: تبلیغات نباید به گونه ای باشد که بعد از انتخابات به موضع گیری یا تقابل بین دانش آموزان منجر شود.

د: تبلیغات نباید مانع دقت وشناخت دانش آموزان نسبت به کاندیدا ها شود.

۸- مدیر مدرسه موظف است ستاد اجرایی انتخابات شورای دانش آموزی را مرکب از ۴نفردانش آموز غیر کاندیدای منتخب شورای مدرسه ، یکی از معاونین ، معا ون یا مربی پرورشی مدرسه ویک نفر از معلمان تشکیل دهد.

تبصره : در صورت نیاز ، در مدارس پرجمعیت افزایش تعداد اعضای ستاداجرایی با نظر شورای مدرسه امکان پذیر است

۹-مسئولیت وترکیب اعضای ستاد اجرایی برگزاری ، انتخابات در مدرسه به شرح زیر است :

الف : رئیس ستاد مدیر مدرسه است ومسئول نظارت برحسن اجرای انتخابات ، شمارش آراء وتایید صحت برگزاری انتخابات می باشد.

ب: معاون پرورشی وتربیت بدنی ، نماینده معلمان و رئیس انجمن اولیا ء ومربیان به عنوان عضو ستاد ومسئول نظارت برحسن اجرای برگزاری انتخابات می باشند.

ج: رئیس صندوق از بین دانش آموزان انتخاب می شود ومسئول تحویل صندوق ، تعرفه ها وسایر ملزومات مورد نیاز ، تنظیم فرم صورتجلسه ی انتخابات ونظارت بر روند اخذ وشمارش آراء واعلام نتایج می باشد .

د: نایب رئیس صندوق از بین دانش آموزان انتخاب می شود ومسئول همکاری با رئیس صندوق در انجام وظایف محوله می باشد .

هـ : دونفر منشی که از بین دانش آموزان انتخاب می شوند ومسئول اخذ آراء از دانش آموزان وهمکاری در شمارش آراء واعلام نتایج می باشند.

صحت انتخابات باید به تائید شورای مدرسه برسد.

۱۰-دانش آموزان در انتخابات نمایندگان خود را با رای کتبی مخفی انتخاب می نمایند.

۱۱- احکام اعضای شورای دانش آموزی توسط مدیر مدرسه برای مدت یک سال (تا انتخاب اعضای جدید )صادر می گردد.

همزمان با سراسر استان انتخابات شورای دانش آموزی در تمامی مدارس برخوار برگزار شد

.

همزمان با سراسر استان انتخابات شورای دانش آموزی در تمامی مدارس برخوار برگزار شد

.

همزمان با سراسر استان انتخابات شورای دانش آموزی در تمامی مدارس برخوار برگزار شد

.

همزمان با سراسر استان انتخابات شورای دانش آموزی در تمامی مدارس برخوار برگزار شد

.

همزمان با سراسر استان انتخابات شورای دانش آموزی در تمامی مدارس برخوار برگزار شد

.

همزمان با سراسر استان انتخابات شورای دانش آموزی در تمامی مدارس برخوار برگزار شد

.

همزمان با سراسر استان انتخابات شورای دانش آموزی در تمامی مدارس برخوار برگزار شد