شمال اصفهان؛راهپیمایی ۲۲بهمن مظهر اقتدار ملی است(مقام معظم رهبری)روز گذشته شاهد حضور پر رنگ کیوکوشین کاران شهردستگرد با حضور اساتید ومربیان جناب هانشی عبدالرضا عسکری وجناب شیهان علی عسکری وریاست هیات کاراته استاد عدالتی بودیمروز گذشته همچون سالهای گذشته راهپیمای روز ۲۲بهمن ۹۵در چهار شهر شهرستان برخوار وبا حضور پرشور عموم مردم ومسئولین شهرستان برگزار […]

شمال اصفهان؛راهپیمایی ۲۲بهمن مظهر اقتدار ملی است(مقام معظم رهبری)
روز گذشته شاهد حضور پر رنگ کیوکوشین کاران شهردستگرد با حضور اساتید ومربیان جناب هانشی عبدالرضا عسکری وجناب شیهان علی عسکری وریاست هیات کاراته استاد عدالتی بودیم
روز گذشته همچون سالهای گذشته راهپیمای روز ۲۲بهمن ۹۵در چهار شهر شهرستان برخوار وبا حضور پرشور عموم مردم ومسئولین شهرستان برگزار شد.
مردم ولایت مدارشهر دستگرد همزمان با مردم ولایتمدار سراسر کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند و از مسجدجامع به طرف استانه امامزاده ادهم(ع)حرکت کردند.
در این مسیر زن ومرد، پیر و جوان، کوچک و بزرگ در سرمای زمستانی با شور و شوق گرمایی به راهپیمایی بخشیده بودند که کسی احساس سرما نمی کرد و مشت محکمتر از همیشه با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل گفته می شد
شرکت امام جمعه محترم؛ شهردار محترم جناب مهندس صادقی ؛شورای شهر؛نیروی انتظامی؛ ورزشکاران بویژه حضور پر رنگ کیوکوشین کاران شهردستگرد با حضور اساتید ومربیان جناب هانشی عبدالرضا عسکری وجناب شیهان علی عسکری وریاست هیات کاراته استاد عدالتی که در راهپیمایی جلوی خاص داشت و در ادامه با انجام حرکاتهای رزمی اقتدار وقدرت رزمی کاران که عضو بسیج هستند را به نمایش گذاشتند ودر پایان قطعنامه قرایت شد…

حضور پر رنگ کیوکوشین کاران شهر دستگرد در راهپمایی 22بهمن

.

حضور پر رنگ کیوکوشین کاران شهر دستگرد در راهپمایی 22بهمن

.

حضور پر رنگ کیوکوشین کاران شهر دستگرد در راهپمایی 22بهمن

.

حضور پر رنگ کیوکوشین کاران شهر دستگرد در راهپمایی 22بهمن

.

حضور پر رنگ کیوکوشین کاران شهر دستگرد در راهپمایی 22بهمن

.

حضور پر رنگ کیوکوشین کاران شهر دستگرد در راهپمایی 22بهمن

.

حضور پر رنگ کیوکوشین کاران شهر دستگرد در راهپمایی 22بهمن

.

حضور پر رنگ کیوکوشین کاران شهر دستگرد در راهپمایی 22بهمن

کمیته فرهنگی هیات کاراته شهر ستان برخوار
سن سی ایمان معمار