به گزارش شمال اصفهان؛حضور نزدیک ۶۰ درصد مردم شهرستان های برخوار ، شاهین شهر و میمه در انتخابات  بصیری فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: بیش از ۱۲۶ هزار نفر در انتخابات شهرستان های برخوار ، شاهین شهر و میمه شرکت کردند.                           […]

به گزارش شمال اصفهان؛حضور نزدیک ۶۰ درصد مردم شهرستان های برخوار ، شاهین شهر و میمه در انتخابات 

بصیری فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: بیش از ۱۲۶ هزار نفر در انتخابات شهرستان های برخوار ، شاهین شهر و میمه شرکت کردند.

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای

 

حضور60درصدی مردم شهرستان های برخوار،شاهین شهر ومیمه در پای صندوق های رای