شمال اصفهان؛سومین جلسه فرهنگی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه با موضوع جنگ نرم در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد برگزار شد. به گزارش باشگاه خبرنگان شهر، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباددر رابطه با مولفه های جنگ نرم گفت: بیگانگی فرهنگی، دین زدایی، علم زدایی، هویت زدایی در جامعه و دانشگاه […]

شمال اصفهان؛سومین جلسه فرهنگی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه با موضوع جنگ نرم در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگان شهر، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباددر رابطه با مولفه های جنگ نرم گفت: بیگانگی فرهنگی، دین زدایی، علم زدایی، هویت زدایی در جامعه و دانشگاه می تواند از جمله  موارد مهم در زمینه آثار این جنگ باشد.

محمد کاظمی گفت: شاخص های مرتبط با جنگ نرم در زمینه های فرهنگی و سیاسی حرکت می کنند که شخصیت سازی کاذب، تخریب و تحقیر فرهنگ خودی، تغییر ذائقه فرهنگی، ابهام آفرینی و شبهه انگیزی در دانشگاه ها، ایجاد شکاف و فاصله بین حوزه و دانشگاه، جایگزین کردن فرهنگ بیگانه به جای فرهنگ خودی، سست کردن ارزش های اخلاقی، ترویج دنیاطلبی، تضعیف حقیقت جویی در میان دانشگاهیان از جمله مصداق ها و شاخص های بارز در این مبارزه به شمار می رود.
کاظمی افزود: اگر در گذشته برای غلبه بر دشمن در جنگها از ادوات سنگین نظامی ونیروی انسانی بهره می بردند، امروز جنگ نرم افکار واعتقادات جامعه را مورد هدف قرار داده است.
وی گفت: امروزنوع جنگها تفاوت کرده و جنگ نرم برروی فرهنگ وعقاید وافکار افراد تسلط پیدا نموده است به طوری که نا خودآگاه و به مرور زمان فرد تحت تاثیر قرارگرفته وکم کم فرهنگ اصلی خود را ازدست می دهد که این خود نوع بارزی ازجنگ نرم است.