به گزارش شمال اصفهان؛جشن گلریزان با حضور پیشکسوت کشتى ایران حاج محمد رضا طا لقانى و مسولین شاهین شهر وهیت پهلوانى و زورخانه اى شهر ستان برخوار حسین جوادیان و جمعیت بسیارى از مردم شاهین شهر و گز بر گزار شد. . . این خبر را با دوستان در تلگرام به اشتراک بگذارید

به گزارش شمال اصفهان؛جشن گلریزان با حضور پیشکسوت کشتى ایران حاج محمد رضا طا لقانى و مسولین شاهین شهر وهیت پهلوانى و زورخانه اى شهر ستان برخوار حسین جوادیان و جمعیت بسیارى از مردم شاهین شهر و گز بر گزار شد.

جشن گلریزان با حضور پیشکسوتان کشتی وهیئت پهلوانی در شاهین شهر

.

جشن گلریزان با حضور پیشکسوتان کشتی وهیئت پهلوانی در شاهین شهر

.

جشن گلریزان با حضور پیشکسوتان کشتی وهیئت پهلوانی در شاهین شهر

این خبر را با دوستان در تلگرام به اشتراک بگذارید