شمال اصفهان؛بنا بر گزارش واحد روابط عمومی آبفا شهرستان برخوار ،جلسه ای با حضور مسئولین مالی و کارشناس بهره برداری در دفتر مدیریت در خصوص پیش بینی بودجه و تامین اعتبار تشکیل شد.در این جلسه که گزارش کاملی از عملکرد ا ساله امور مالی و پشتیبانی به سمع و نظر حاضرین رسید ، درمورد درآمد […]

شمال اصفهان؛بنا بر گزارش واحد روابط عمومی آبفا شهرستان برخوار ،جلسه ای با حضور مسئولین مالی و کارشناس بهره برداری در دفتر مدیریت در خصوص پیش بینی بودجه و تامین اعتبار تشکیل شد.در این جلسه که گزارش کاملی از عملکرد ا ساله امور مالی و پشتیبانی به سمع و نظر حاضرین رسید ، درمورد درآمد و هزینه ها و چگونگی تقسیم بندی سهم هر واحد از درآمدهای سرمایه ای حاصل از فروش انشعابات به بحث و گفتگو پرداخته شد .