به گزارش شمال اصفهان؛مراسم تغزیه خوانی به مدت سه روز با حضور ذاکرین شهر حبیب آباد برگزار می شود

به گزارش شمال اصفهان؛مراسم تغزیه خوانی به مدت سه روز با حضور ذاکرین شهر حبیب آباد برگزار می شود

برگزاری مراسم تعزیه خوانی در بخش حبیب آباد