صدای برخوار-شرکت فولاد مبارکه اصفهان همزان با ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به منظور تامین نیروی انسانی خود استخدام می کند.


به گزارش صدای برخوار-شرکت فولاد مبارکه اصفهان ، افتخار دارد همزمان با ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، به منظور تأمین
نیروی انسانی مورد نیاز خود در مشاغل اپراتوری و کارشناسی ، تعداد ۵۲۱ نفر از واجدین شرایط را براساس جداول پیوست شماره ۳ و ۴ از طر یق برگزاری آزمون کتبی(دانشی)، ارزیابی مهارتی و مصاحبه(برای مشاغل اپراتوری )، کانون
ارزیابی شایستگی(برای مشاغل کارشناسی )، معاینات طب صنعتی(جهت سنجش سلامت، توانایی جسمی و
ویژگی های روانشناختی ) و گز ینش ، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی جذب نماید.

داوطلبان واجد شرایط میبایست از روز پنجشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۹۸ تا روز پنجشنبه مورخ ۲۴/۱۱/۹۸ به سامانه اقدام به ثبت نام‌نمایند uiazmoon.ir