به گزارش خبرنگار ورزشی شمال اصفهان؛گزارش تصویری از همایش سبک پر اقتدار کیوکوشین ماتسوشیما امروز جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹در سالن تختی شاهین شهر باحضور کانچو شیرزاد موسس کیوکوشین ایران وحاج اقا سلطانی موسس کاراته اصفهان و کلیه اساتید وقهرمانان استان . . . . .. . . . کمیته فرهنگی هیات کاراته برخوارسن سی ایمان معمار

به گزارش خبرنگار ورزشی شمال اصفهان؛گزارش تصویری از همایش سبک پر اقتدار کیوکوشین ماتسوشیما امروز جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹در سالن تختی شاهین شهر باحضور کانچو شیرزاد موسس کیوکوشین ایران وحاج اقا سلطانی موسس کاراته اصفهان و کلیه اساتید وقهرمانان استان

گزارش تصویری از همایش سبک پر اقتدار کیوکوشین ماتسوشیما

.

گزارش تصویری از همایش سبک پر اقتدار کیوکوشین ماتسوشیما

.

گزارش تصویری از همایش سبک پر اقتدار کیوکوشین ماتسوشیما

.

گزارش تصویری از همایش سبک پر اقتدار کیوکوشین ماتسوشیما

.

گزارش تصویری از همایش سبک پر اقتدار کیوکوشین ماتسوشیما

.
.

گزارش تصویری از همایش سبک پر اقتدار کیوکوشین ماتسوشیما

.

گزارش تصویری از همایش سبک پر اقتدار کیوکوشین ماتسوشیما

.

گزارش تصویری از همایش سبک پر اقتدار کیوکوشین ماتسوشیما

.

گزارش تصویری از همایش سبک پر اقتدار کیوکوشین ماتسوشیما

کمیته فرهنگی هیات کاراته برخوار
سن سی ایمان معمار