به گزارش پایگاه خبری شمال اصفهان ؛ امروز مراسم افتتاح و کلنگ زنی در همایش بزرگ خیرین مدرسه ساز شهرستان برخوار همراه با افتتاح دفتر مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان برخوار ویک باب مدرسه در روستای پروانه با حضور جمعی از مسئولین شهرستان برگزار شد کلنگ زنی طرح توسعه مدرسه شهید شیرودی درحبیب آباد برخوار. […]

به گزارش پایگاه خبری شمال اصفهان ؛ امروز مراسم افتتاح و کلنگ زنی در همایش بزرگ خیرین مدرسه ساز شهرستان برخوار همراه با افتتاح دفتر مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان برخوار ویک باب مدرسه در روستای پروانه با حضور جمعی از مسئولین شهرستان برگزار شد
کلنگ زنی طرح توسعه مدرسه شهید شیرودی درحبیب آباد برخوار.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.
کلنگ زنی طرح توسعه مدرسه حاج مصطفی مریخی پور در حبیب آباد برخوار

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.
افتتاح مدرسه ی خیر ساز امام جعفر صادق(ع) در روستای پروانه

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.
کلنگ زنی زمین چمن مصنوعی واقع در شهر کمشچه

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.
کلنگ زنی آغاز عملیات اجرائی مدرسه بنیاد برکت در شاپور آباد

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار

.

گزارش تصویری؛ کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه در شهرستان برخوار