به گزارش شمال اصفهان؛ صبح امروز بتن ریزی وساخت رو ساز ساختمان آموزشی آموزشکده کشاورزی بخش حبیب آباد آغاز شد. تامین اعتبار توسط مجمع خیرین به مدیریت خیریه قائم آل محمد حبیب آباد می باشد

به گزارش شمال اصفهان؛ صبح امروز بتن ریزی وساخت رو ساز ساختمان آموزشی آموزشکده کشاورزی بخش حبیب آباد آغاز شد.
تامین اعتبار توسط مجمع خیرین به مدیریت خیریه قائم آل محمد حبیب آباد می باشد