شمال اصفهان؛کلیپ ارسالی جهت شرکت در فراخوان آثار هنری شدای گمنام حبیب آبادتهیه شده توسط خانمها فاطمه خیری نژاد و زهرا محسنی

شمال اصفهان؛کلیپ ارسالی جهت شرکت در فراخوان آثار هنری شدای گمنام حبیب آباد
تهیه شده توسط خانمها فاطمه خیری نژاد و زهرا محسنی