به گزارش شمال اصفهان؛کارگروه بانوان شهرستان برخوار با حضور فرماندار محترم شهرستان برخوار-بخشدار محترم بخش حبیب آباد-مدیر کل محترم دفتر امور بانوان استانداری اصفهان-شهرداران و دیگر نمایندگان ادارات شهرستان برخوار ،با محوریت موضوع تکمیل و راه اندازی باغ بانوان حبیب آباد و حمایت از سمن ها و شرکت تعاونی هایی که زنان در سطح شهرستان […]

به گزارش شمال اصفهان؛کارگروه بانوان شهرستان برخوار با حضور فرماندار محترم شهرستان برخوار-بخشدار محترم بخش حبیب آباد-مدیر کل محترم دفتر امور بانوان استانداری اصفهان-شهرداران و دیگر نمایندگان ادارات شهرستان برخوار ،با محوریت موضوع تکمیل و راه اندازی باغ بانوان حبیب آباد و حمایت از سمن ها و شرکت تعاونی هایی که زنان در سطح شهرستان در ان حضور فعال داشته تشکیل گردید..در این جلسه فرماندار محترم شهرستان خواهان عنایت و همکاری مراجع استانی و شهرستانی برای ترقیب جامعه زنان شهرستان ، و وارد شدن آنها در همه عرصه ها گردید.خانم اثنی عشران مدیر کل محترم امور بانوان استانداری اصفهان اجرای طرح های تعاونی زنان و همچنین رفع مشکلات باغ های بانوان استان را از محورهای کاری خویش مطرح نموده و عنوان کردند توانمند سازی زنان توانمند سازی کل جامعه است ، و شرایطی باید فراهم کرد تا زنان پتانسیل خود را نشان دهند.

کارگروه بانوان شهرستان برخواربا محوریت تکمیل باغ بانوان حبیب آباد تشکیل شد

.

کارگروه بانوان شهرستان برخواربا محوریت تکمیل باغ بانوان حبیب آباد تشکیل شد

.

کارگروه بانوان شهرستان برخواربا محوریت تکمیل باغ بانوان حبیب آباد تشکیل شد

.

کارگروه بانوان شهرستان برخواربا محوریت تکمیل باغ بانوان حبیب آباد تشکیل شد

.

کارگروه بانوان شهرستان برخواربا محوریت تکمیل باغ بانوان حبیب آباد تشکیل شد

.

کارگروه بانوان شهرستان برخواربا محوریت تکمیل باغ بانوان حبیب آباد تشکیل شد