شمال اصفهان؛پوستر ارسالی جهت شرکت در فراخوان آثار هنری شهدای گمنام/طرح از محمد مهوری

شمال اصفهان؛پوستر ارسالی جهت شرکت در فراخوان آثار هنری شهدای گمنام/طرح از محمد مهوری

پوستر ارسالی جهت شرکت در فراخوان آثار هنری شهدای گمنام