شمال اصفهان؛ پذیرائی نوجوانان روز نیمه شعبان در آستان مقدس سیدالکریم (امام زاده نرمی) . . . . . . . .

شمال اصفهان؛ پذیرائی نوجوانان روز نیمه شعبان در آستان مقدس سیدالکریم (امام زاده نرمی)

پذیرائی نوجوانان در نیمه شعبان

.

پذیرائی نوجوانان در نیمه شعبان

.

پذیرائی نوجوانان در نیمه شعبان

.

پذیرائی نوجوانان در نیمه شعبان

.

پذیرائی نوجوانان در نیمه شعبان

.

پذیرائی نوجوانان در نیمه شعبان

.

پذیرائی نوجوانان در نیمه شعبان

.

پذیرائی نوجوانان در نیمه شعبان

.

پذیرائی نوجوانان در نیمه شعبان