به گزارش شمال اصفهان/به نقل از روابط عمومی شهرداری سین گزارش تصویری ورود کاروان عاشقان حسینی زائران خمینی (ره) دانش آموختگان مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالمومنین (ع) به شهر سین برخوار و برگزاری مراسم غبار روبی وعطر افشانی گلزار شهدای شهر سین توسط این عزیزان. . . . . . . . . . . . […]

به گزارش شمال اصفهان/به نقل از روابط عمومی شهرداری سین گزارش تصویری ورود کاروان عاشقان حسینی زائران خمینی (ره) دانش آموختگان مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالمومنین (ع) به شهر سین برخوار و برگزاری مراسم غبار روبی و
عطر افشانی گلزار شهدای شهر سین توسط این عزیزان.

ورود کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره) به شهر سین برخوار

.

ورود کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره) به شهر سین برخوار

.

ورود کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره) به شهر سین برخوار

.

ورود کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره) به شهر سین برخوار

.

ورود کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره) به شهر سین برخوار

.

ورود کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره) به شهر سین برخوار

.

ورود کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره) به شهر سین برخوار

.

ورود کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره) به شهر سین برخوار

.

ورود کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره) به شهر سین برخوار

.

ورود کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره) به شهر سین برخوار

.

ورود کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره) به شهر سین برخوار

.

ورود کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره) به شهر سین برخوار

.

ورود کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره) به شهر سین برخوار

.

ورود کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره) به شهر سین برخوار

.

ورود کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره) به شهر سین برخوار

.

ورود کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره) به شهر سین برخوار