به گزار شمال اصفهان ؛ امروز همایش مسولین امور ایثارگران دستگاههای اجرایی و فرمانداری ها با حضور استاندار و مشاور و مسول امور ایثارگران وزارت کشور اقای دکتر یاوند عباسی برگزار شد.

به گزار شمال اصفهان ؛ امروز همایش مسولین امور ایثارگران دستگاههای اجرایی و فرمانداری ها با حضور استاندار و مشاور و مسول امور ایثارگران وزارت کشور اقای دکتر یاوند عباسی برگزار شد.

همایش مسولین امور ایثارگران دستگاههای اجرایی و فرمانداری ها برگزار شد