به گزارش خبرنگار افتخاری شمال اصفهان؛ امروز نمایش وقایع عصر عاشورا به همت هیئت محبان امام حسین (ع) شهر کمشچه همراه با کاروان کربلا اجرا شد . . . . . . . . . خبرنگار افتخاری آقابابایی

به گزارش خبرنگار افتخاری شمال اصفهان؛ امروز نمایش وقایع عصر عاشورا به همت هیئت محبان امام حسین (ع) شهر کمشچه همراه با کاروان کربلا اجرا شد

نمایش وقایع عصر عاشورا در شهر کمشچه

.

نمایش وقایع عصر عاشورا در شهر کمشچه

.

نمایش وقایع عصر عاشورا در شهر کمشچه

.

نمایش وقایع عصر عاشورا در شهر کمشچه

.

نمایش وقایع عصر عاشورا در شهر کمشچه

.

نمایش وقایع عصر عاشورا در شهر کمشچه

.

نمایش وقایع عصر عاشورا در شهر کمشچه

.

نمایش وقایع عصر عاشورا در شهر کمشچه

.

نمایش وقایع عصر عاشورا در شهر کمشچه

.

نمایش وقایع عصر عاشورا در شهر کمشچه

خبرنگار افتخاری آقابابایی