به گزارش شمال اصفهان؛ امروز یکشنبه مسابقات امداد و تعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار به منظور بالا بردن سطح آمادگی آنها با حضور رییس اداره گاز شهرستان ورییس تعمیرات وکارکنان شاغل در نواحی گاز شهرستان در مجموعه شهدای ورزشی شهر دستگرد برخوار برگزار شد. حاج سید اصغر شفیع اف هدف از این دوره را سنجش […]

به گزارش شمال اصفهان؛ امروز یکشنبه مسابقات امداد و تعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار به منظور بالا بردن سطح آمادگی آنها با حضور رییس اداره گاز شهرستان ورییس تعمیرات وکارکنان شاغل در نواحی گاز شهرستان در مجموعه شهدای ورزشی شهر دستگرد برخوار برگزار شد.
حاج سید اصغر شفیع اف هدف از این دوره را سنجش آمادگی وتست سرعت عمل نیروهای امداد وتعمیرات بیان نمودند.
نفرات شرکت کننده درمراحل زیر که شامل :آزمون کتبی، دوی صد متر، باز وبسته کردن کنتور ورگلاتور، اطفاء حریق، ابزار شناسی، کاربا دستگاه بلومن وکپسول هوای فشرده وطناب کشی با هم به رقابت پرداختند و در آخر نفرات برتر مشخص و معرفی شدند

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد

.

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد

.

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد

.

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد

.

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد

.

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد

.

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد

.

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد

.

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد

.

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد

.

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد

.

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد

.

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد

.

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد

.

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد

.

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد

.

مسابقات امداد وتعمیرات اداره گاز شهرستان برخوار برگزار شد