به گزارش شمال اصفهان /مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) واستقبال از کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره)توسط مسولین ومردم شهید پرور دولت آباد در آستان مقدس سیدالکریم( امامزاده نرمی) با حضور مسئولین شهرستان برخوار و ۷۰۰ نفر از زائران کاروان عاشقان حسینی از دانش آموختگان مجتمع دانشگاهی حضرت امیر المومنین برگزارش شد. . . […]

به گزارش شمال اصفهان /مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) واستقبال از کاروان عاشقان حسینی زایران خمینی(ره)توسط مسولین ومردم شهید پرور دولت آباد در آستان مقدس سیدالکریم( امامزاده نرمی) با حضور مسئولین شهرستان برخوار و ۷۰۰ نفر از زائران کاروان عاشقان حسینی از دانش آموختگان مجتمع دانشگاهی حضرت امیر المومنین برگزارش شد.

مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) در سیدالکریم

.

مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) در سیدالکریم

.

مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) در سیدالکریم

.

مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) در سیدالکریم

.

مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) در سیدالکریم

.

مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) در سیدالکریم

.

مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) در سیدالکریم

.

مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) در سیدالکریم

.

مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) در سیدالکریم

.

مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) در سیدالکریم

.

مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) در سیدالکریم

.

مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) در سیدالکریم

.

مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) در سیدالکریم

.

مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) در سیدالکریم