صدای برخوار- محمدرضا حیدریان به عنوان رئیس شورای شهر دولت آباد انتخاب شد.

به گزارش صدای برخوار طی جلسه ای که امروز در دفتر شورای شهر دولت آباد برگزار شد؛ محمد رضا حیدریان به عنوان رئیس شورای شهر ،سید جواد حسینی به عنوان نایب رئیس ،ناصر معینی به عنوان خزانه دار و سید رسول سجادی نسب به عنوان منشی انتخاب شدند.