به گزارش شمال اصفهان؛ روز گذشته کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان برخوار به ریاست اقای عبدانی فرماندار و باحضور معاون فرماندار بخشداران شهرداران و دیگر اعضاء کارگروه در فرمانداری تشکیل شد.در این جلسه فرماندار محترم برخوار برتعامل و هماهنگی کلیه دستگاههای شهرستان جهت رفع موانع تولید و کمک به اقتصاد مقاومتی تاکید کردند.

به گزارش شمال اصفهان؛ روز گذشته کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان برخوار به ریاست اقای عبدانی فرماندار و باحضور معاون فرماندار بخشداران شهرداران و دیگر اعضاء کارگروه در فرمانداری تشکیل شد.
در این جلسه فرماندار محترم برخوار برتعامل و هماهنگی کلیه دستگاههای شهرستان جهت رفع موانع تولید و کمک به اقتصاد مقاومتی تاکید کردند.

فرماندار/ بر تعامل و هماهنگی کلیه دستگاههای شهرستان جهت رفع موانع تولید و کمک به اقتصاد مقاومتی تاکید کردند