به گزارش شمال اصفهان؛فرماندار شهرستان برخوار شوراهای دانش آموزی را نماد و تقویت مسوولیت پذیری در جوانان نام برد. اسفندیار تاجمیری در همایش شوراهای دانش آموزی برخوار گفت‌: شوراهای دانش آموزی نهاد صنفی و زمینه ساز مشارکت و جامعه پذیری اجتماعی است و توانمند سازی و تقویت مسئولیت پذیری در دانش آموزان را همراه دارد. […]

به گزارش شمال اصفهان؛فرماندار شهرستان برخوار شوراهای دانش آموزی را نماد و تقویت مسوولیت پذیری در جوانان نام برد.
اسفندیار تاجمیری در همایش شوراهای دانش آموزی برخوار گفت‌: شوراهای دانش آموزی نهاد صنفی و زمینه ساز مشارکت و جامعه پذیری اجتماعی است و توانمند سازی و تقویت مسئولیت پذیری در دانش آموزان را همراه دارد.
وی افزود:‌ ایفای نقش مشورتی و اجرایی در قالب شوراهای دانش آموزی، زمینه ساز تقویت کار گروهی و اندیشه ورزی و رقابت سالم در دانش آموزان است .
فرماندار برخوار توجه به جایگاه صنفی شوراهای دانش آموزی و ایجاد فرصت برای همه دانش آموزان را تقویت رقابت سالم و استفاده از ظرفیت دانش آموزان و آینده سازان کشور بیان کرد .
در این آیین از شوراهای دانش آموزی برتر مدارس شهرستان برخوار تجلیل شد.

فرمانداربرخوار شوراهای دانش آموزی نماد و تقویت مسوولیت پذیری در جوانان است

.

فرمانداربرخوار شوراهای دانش آموزی نماد و تقویت مسوولیت پذیری در جوانان است

.

فرمانداربرخوار شوراهای دانش آموزی نماد و تقویت مسوولیت پذیری در جوانان است