شمال اصفهان؛گزارش تصویری زیر توسط وبلاگ حباد نما که از مساجد شهر حبیب آباد در مراسم شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان تهیه شده است شاهد حضور شهروندان در مساجد این شهر هستیم . . . . . . . . . . . .

شمال اصفهان؛گزارش تصویری زیر توسط وبلاگ حباد نما که از مساجد شهر حبیب آباد در مراسم شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان تهیه شده است شاهد حضور شهروندان در مساجد این شهر هستیم

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ، مساجد شهر حبیب آباد

.

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ، مساجد شهر حبیب آباد

.

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ، مساجد شهر حبیب آباد

.

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ، مساجد شهر حبیب آباد

.

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ، مساجد شهر حبیب آباد

.

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ، مساجد شهر حبیب آباد

.

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ، مساجد شهر حبیب آباد

.

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ، مساجد شهر حبیب آباد

.

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ، مساجد شهر حبیب آباد

.

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ، مساجد شهر حبیب آباد

.

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ، مساجد شهر حبیب آباد

.

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ، مساجد شهر حبیب آباد

.

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ، مساجد شهر حبیب آباد