به گزارش شمال اصفهان؛ طی انتشار خبری مبنی بر تعطیلی ورزش باستانی ۱۱۰ حبیب آباد در کانال شمال اصفهان رئیس هیئت پهلوانی شهرستان برخوار طی تماس تلفنی با خبر نگار ورزشی شمال اصفهان گفت: مقام معظم رهبری فرمودند: این ورزش باستانی باید احیاء و رونق داده و برای جوانان جذاب گرددوی در ادامه افزود :طی […]

به گزارش شمال اصفهان؛ طی انتشار خبری مبنی بر تعطیلی ورزش باستانی ۱۱۰ حبیب آباد در کانال شمال اصفهان
رئیس هیئت پهلوانی شهرستان برخوار طی تماس تلفنی با خبر نگار ورزشی شمال اصفهان گفت:
مقام معظم رهبری فرمودند: این ورزش باستانی باید احیاء و رونق داده و برای جوانان جذاب گردد
وی در ادامه افزود :طی بخشنامه هیئت پهلوانی زورخانه ای استان اصفهان وصورتجلسه ای که با حضور فرماندار سابق برخوار(آقای عبدانی) ورئیس هیئت استان جناب آقاى اخروى تنظیم گردید هرگونه فعالیت ورزش پهلوانی و زورخانه ای با هماهنگی اداره ورزش و جوانان و هیئت پهلوانی برخوار باشد.
حسین جوادیان در خصوص تعطیلی زورخانه ۱۱۰ حبیب آباد گفت: باید لباس و برند روی لباس نام پر آوازه و کهن شهر حبیب آباد هک شود و تعطیلی آن به دلیل عدم هماهنگی رنگ لباس و نام برند آن بوده است
حسین جوادیان در پایان گفت: هر چند این ورزش باستانی طیق قانون و مقررات پیشرفت کند این رونق وپیشرفت باعث افتخار بنده می باشد