به گزارش شمال اصفهان؛به نقل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان اردستان گفت: ماموران حفاظت از محیط زیست شهرستان در مزرعه رحیم آباد روستای گونیان دو شکارچی متخلف را که یک راس بز وحشی شکار کرده بودند، دستگیر کردند. حسین شواخی افزود: از این شکارچیان غیر مجاز یک قبضه سلاح […]

به گزارش شمال اصفهان؛به نقل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان اردستان گفت: ماموران حفاظت از محیط زیست شهرستان در مزرعه رحیم آباد روستای گونیان دو شکارچی متخلف را که یک راس بز وحشی شکار کرده بودند، دستگیر کردند. حسین شواخی افزود: از این شکارچیان غیر مجاز یک قبضه سلاح کالیبر ۱۲ قاچاق ، یک دستگاه دوربین چشمی و یک قبضه کارد قصابی نیزکشف وضبط شد. زیستگاه های رشته کوه های بلند وصخره ای دوروچمن اردستان به دلیل همجواری با منطقه حفاظت شده کرکس وداشتن چشمه های آب وعلوفه مناسب زیستگاه مناسبی برای گونه کل وبز وحشی به شمار می رود