گروه طنز اترک، یکی از هنرمندان با ذوق ایرانی بعد از اظهارات بدون پشت وانه ی آمریکایی ها در خصوص به پرواز درآوردن آر کیو ۱۷۰ در ایران این کاریکاتور ار برای آنها کشدیده است. طنز نویس اترک:کاخ سیاهیها ، فعلا اینو داشته باشید تا به وقتش

گروه طنز اترک، یکی از هنرمندان با ذوق ایرانی بعد از اظهارات بدون پشت وانه ی آمریکایی ها در خصوص به پرواز درآوردن آر کیو ۱۷۰ در ایران این کاریکاتور ار برای آنها کشدیده است.

طنز نویس اترک:کاخ سیاهیها ، فعلا اینو داشته باشید تا به وقتش