صدای برخوار- شهردار دولت آباد گفت:حریم شهر دولت آباد در تقسیمات کشوری با تصویب وزیر کشور و استاندار ثبت شده است.

حسن حجتی در گفت و گو با صدای برخوار افزود: بر اساس قانون تقسیمات کشوری حریم شهر دولت آباد در سال ۱۳۷۵ به تصویب وزیر کشور و استاندار رسیده ، طرح جامع حریم نیز تدوین و تصویب شده است.

وی با اشاره به ادعای شورای محسن آباد در خصوص حریم تصریح کرد:مالکیت اهالی محسن آباد در آن قسمت از اراضی دلیل مستندی بر حریم آن قسمت در حوزه استحفاظی محسن آباد نمی باشد و ملاک تعیین حریم براساس تقسیمات کشوری است.

شهردار دولت آبادبیان کرد: دهیاری محسن آباد تخلف محرز کرده و در حریم قانونی شهر دولت آباد اقدام به صدور پروانه کرده که از طریق مراجع ذیل ربط پیگیری درحال انجام است.

حجتی عنوان کرد:ادعای شورای محسن آباد در خصوص کمسیون ماده ۱۰۰ و رای صادر شده توسط شهرداری دولت اباد در حریم محسن اباد بی اساس است ؛ زیرا با حضورنماینده وزارت کشور(نماینده فرماندار برخوار) و نماینده قوه قضایی(نماینده رئیس دادگستری شهرستان) در کمسیون ماده ۱۰۰ رای صادر می شود ؛ اگر شهرداری دولت آباد مرتکب خطا شده ،در این خصوص رای صادر نمی گردیدو این موضوع از طرف نماینده فرماندار و نماینده رئیس دادگستری پیگیری می شد.

شهردار دولت آباد خاطر نشان کرد: واگذاری حریم از جمله اختیارات شورای شهر است که در این راستا شورای شهر دولت آباد به عنوان نماینده قانونی مردم مدافع حریم شهر دولت آباد هستند و هیچ قسمتی از حریم را واگذار نخواهند کرد.

انتهای پیام/طغیانی