به گزارش شمال اصفهان؛جشن نیکوکاری امسال با شعار بهارهمدلی،شکوه مهربانی برگزار می گردد.در آستانه سال نو منتظر حضور گرم مردم مهربان در پایگاههای جشن نیکوکاری شهرستان هستیم تا در آستانه سال نو لبخند را بر لبان ایتام ونیازمندان هدیه نماییم.مهربانی های خود را می توانید به ان روشها هدیه نمایید:۱-حضور در پایگاههای جشن نیکوکاری روز […]

به گزارش شمال اصفهان؛جشن نیکوکاری امسال با شعار بهارهمدلی،شکوه مهربانی برگزار می گردد.در آستانه سال نو منتظر حضور گرم مردم مهربان در پایگاههای جشن نیکوکاری شهرستان هستیم تا در آستانه سال نو لبخند را بر لبان ایتام ونیازمندان هدیه نماییم.
مهربانی های خود را می توانید به ان روشها هدیه نمایید:
۱-حضور در پایگاههای جشن نیکوکاری روز چهارشنبه ۱۸ اسفند در تمامی مدارس شهرستان
۲-حضور در پایگاههای سطح شهرروز پنجشنبه ۱۹اسفند
۳-حضور در پایگاههای نمازجمعه مورخ ۲۰اسفند۴-واریز وجوهات به حساب ۳۲۰۵۴۹۸۲۰بانک کشاورزی
۵-پرداخت الکترونیکی از طریق شماره گیری تلفن همراه با کد #۰۳۱۱۶*۸۸۷۷*