آقای مقداد منصوری هنرمند حبیب ابادی در گفتگو با صدای برخوار گفت در غرفه ای که در نمایشگاه قرآنی در نگار خانه هنرهای سنتی اصفهان برپا شد تلفیقی از هنر را به اجرا گذاشتیم هنرمندان خوش ذوق  حبیب آبادی در نمایشگاه قرآنی اصفهان واقع در گالری نقش خانه ی میدان نقش جهان اصفهان در اجرای […]

آقای مقداد منصوری هنرمند حبیب ابادی در گفتگو با صدای برخوار گفت در غرفه ای که در نمایشگاه قرآنی در نگار خانه هنرهای سنتی اصفهان برپا شد تلفیقی از هنر را به اجرا گذاشتیم
هنرمندان خوش ذوق  حبیب آبادی در نمایشگاه قرآنی اصفهان واقع در گالری نقش خانه ی میدان نقش جهان اصفهان در اجرای ورک شاپ هماهنگ با پارچه قلمکار و خطاطی  به هنرنمایی پرداختند.

در این نمایشگاه استاد علی خیری با خطاطی بر روی بشقاب میناکاری. آقای مقداد منصوری با ساخت پارچه های قلمکاری آقای مهدی فقیه با خطاطی بر روی پارچه های قلمکار به هنرنمایی پرداختند.
گفتنی است: استقبال و بازدید کم نظیر مردم و آقای طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور و مسئولین صنایع دستی استان اصفهان و معاون صنایع دستی کشور و حضور آقای جمالی نژاد شهردار استان اصفهان ،آقای شیر دل رئیس اتحادیه صنایع دستی استان و جمعی از گردشگران خارجی از غرفه هنرمندان حبیب ابادی نکات حائز اهمیت این نمایشگاه بود

 

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

.

تلفیق پارچه قلمکار و خطاطی توسط هنرمندان حبیب آبادی

 

/انتهای پیام/ج