به گزارش شمال اصفهان؛ تقدیر وتشکر از ریس هیت پهلوانى وزور خانه اى استان جناب آقاى سید رضا اخروى ودبیر هیت استان جناب آقاى مسعود ملکى از طرف ریس هیت پهلوانى شهرستان برخوار حسین جوادیان .

به گزارش شمال اصفهان؛ تقدیر وتشکر از ریس هیت پهلوانى وزور خانه اى استان جناب آقاى سید رضا اخروى ودبیر هیت استان جناب آقاى مسعود ملکى از طرف ریس هیت پهلوانى شهرستان برخوار حسین جوادیان

تقدیر از ریس هیت پهلوانى و زورخانه اى استان اصفهان و برخوار

.

تقدیر از ریس هیت پهلوانى و زورخانه اى استان اصفهان و برخوار