به گزارش شمال اصفهان؛مدیر محترم برق منطقه ای مرکزی استان اصفهان از بخشداری حبیب آباد به دلیل کاهش ۵۷% مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال قبلش قدردانی نمود.

به گزارش شمال اصفهان؛مدیر محترم برق منطقه ای مرکزی استان اصفهان از بخشداری حبیب آباد به دلیل کاهش ۵۷% مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال قبلش قدردانی نمود.