صدای برخوار- شهرداری دولت آباد در اجرای ماده ۸ برای آزادسازی اراضی پروژه بلوار جانبازان در حریم دولت اباد تعلل میکند.

صدای برخوار- شهرداری دولت آباد در اجرای ماده ۸ برای آزادسازی اراضی پروژه بلوار جانبازان در حریم دولت اباد تعلل میکند.

به گزارش صدای برخوار،پروژه بلوار جانبازان ازعمده ترین پروژه های عمرانی شهرداری دولت آباد ، که سال ها است مردم در انتظار اجرایی شدن این پروژه هستند .

شورای اسلامی و تیم فنی شهرداری تلاش خود را با اعلام اولویت، گرفتن مصوبه ،آزادسازی قسمت اعظمی از این اراضی ،اختصاص بودجه کافی و اجرای عملیات عمرانی به عمل اورده است.در حال حاضر،جدول گذاری قسمتی از باند غربی و پل سیلابی توسط پیمان کار در حال انجام است و آسفالت قسمتی از این اراضی نیز به زودی انجام می شود.

اما متاسفانه شهرداری برای آزادسازی و اجرای این طرح در قسمتی از اراضی با ممانعت تعدادی از مالکان مواجه شده است ؛ در قوانین برای این مسئله راهکارهای متفاوتی پیش بینی شده است،, شهرداری برای اجرای طرح های عام النفعه خود مکلف است از این قوانین تبعیت کند .

مطابق ماده ۳ لایحه ی قانونی «نحوه خرید و تملک آزاسازی مسیر و اجرای این طرح شهرداری ملکف است توافق مالکان مشمول طرح را تحصیل کند. در این صورت با پرداخت مبلغ توافق شده به مالک ملک تحویل شهرداری می شود .درصورت عدم توافق ، مطابق تبصره ی یک ماده واحده ی قانون «نحوه تقویم ابنیه ،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها »مصوب ۱۳۷۰ قیمت ملک توسط هیات سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود ؛ آن گاه شهرداری به یکی از روش های مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی مستمل بر ابلاغ کتبی ،نشر آگهی و الصاق آگهی در محل ،مالک را برای انجام معامله دعوت می کند تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام ، برای انجام معامله مراجعه کند .

پس از گذشت این مدت و با عدم مراجعه مالک ، برای بار دوم به مالک اعلام می شود تا ظرف مدت ۱۵ روز برای معامله حاضر شود؛ پس از آن شهرداری می تواند با اعمال مقررات ماده ۸ قانون نحوه خرید و تملک ،ملک مورد نظر را به تملک خود درآورد.

شهرداری دولت آباد می تواند از قانون ماده ۸ استفاده و در راستای آزادسازی اراضی اقدام کند و به اجرای پروژه در حریم دولت آباد سرعت ببخشد .

امیدورایم شهرداری دولت آباد ،هر چه سریعتر ممانعت های پیش رو را برطرف کرده وتا پایان سال جاری شاهد اتمام این پروژه در حریم دولت آباد و اجرای عملیات عمرانی در حریم اصفهان باشیم.

انتهای پیام /طغیانی