به گزارش شمال اصفهان؛تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان در آستان مقدس سیدالکریم (امامزاده نرمی) شهرستان برخوار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصاویر: برادر معتمدی از سیدالکریم

به گزارش شمال اصفهان؛تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان در آستان مقدس سیدالکریم (امامزاده نرمی) شهرستان برخوار

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

.

تصاویر مراسم جزء خوانی روز اول ماه مبارک رمضان-امامزاده نرمی برخوار

تصاویر: برادر معتمدی از سیدالکریم