شمال اصفهان؛تصاویر ارسالی جهت شرکت در فراخوان آثار هنری شهدای گمنام حبیب آباد/عکاس خانم نرگس محمد هاشمی . .

شمال اصفهان؛تصاویر ارسالی جهت شرکت در فراخوان آثار هنری شهدای گمنام حبیب آباد/عکاس خانم نرگس محمد هاشمی

تصاویر ارسالی جهت شرکت در فراخوان آثار هنری شهدای گمنام/خانم محمد هاشمی

.

تصاویر ارسالی جهت شرکت در فراخوان آثار هنری شهدای گمنام/خانم محمد هاشمی

.

تصاویر ارسالی جهت شرکت در فراخوان آثار هنری شهدای گمنام/خانم محمد هاشمی