پایگاه خبری تحلیلی شمال اصفهان؛خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی . . . . . . . . . . . . . . . . .منبع: باشگاه خبرنگاران

پایگاه خبری تحلیلی شمال اصفهان؛خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.

تصاویر/خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

.
منبع: باشگاه خبرنگاران