به گزارش شمال اصفهان؛ روز گذشته برای اولین بار جلسه مشترک بین شهردار و اعضای شورای اسلامی با شورای دانش آموزی مدارس برگزار گردید که در این جلسه خیلی صمیمی طرح سوال توسط دانش آموزان و آشنایی با شهرداری و عملکرد شورا اسلامی مواردی مطرح شدو شورای دانش آموزی از عملکرد شورای اسلامی شهر آشنا […]

به گزارش شمال اصفهان؛ روز گذشته برای اولین بار جلسه مشترک بین شهردار و اعضای شورای اسلامی با شورای دانش آموزی مدارس برگزار گردید که در این جلسه خیلی صمیمی طرح سوال توسط دانش آموزان و آشنایی با شهرداری و عملکرد شورا اسلامی مواردی مطرح شدو شورای دانش آموزی از عملکرد شورای اسلامی شهر آشنا و در پایان از شورای اسلامی شهر توسط شورای دانش آموزی مدارس تجلیل بعمل آمد.

تجلیل از شورای اسلامی شهر سین توسط شورای دانش آموزی مدارس

 

تجلیل از شورای اسلامی شهر سین توسط شورای دانش آموزی مدارس

 

تجلیل از شورای اسلامی شهر سین توسط شورای دانش آموزی مدارس

 

تجلیل از شورای اسلامی شهر سین توسط شورای دانش آموزی مدارس

 

تجلیل از شورای اسلامی شهر سین توسط شورای دانش آموزی مدارس

 

تجلیل از شورای اسلامی شهر سین توسط شورای دانش آموزی مدارس

 

تجلیل از شورای اسلامی شهر سین توسط شورای دانش آموزی مدارس

 

تجلیل از شورای اسلامی شهر سین توسط شورای دانش آموزی مدارس