به گزارش شمال اصفهان؛امروز حادثه ای ناگوار رخ داد که در این حادثه جوانی جان خود را از دست داد.نریمانی مسئول آتش نشانی دولت آباد در گفتگو با شمال اصفهان گفت این حادثه بعداز ظهر امروز در منطقه صنتی دولت آباد رخ داد که گویا این جوان بدون تجهیزات لازم وبه دلیل نا مشخص از […]

به گزارش شمال اصفهان؛امروز حادثه ای ناگوار رخ داد که در این حادثه جوانی جان خود را از دست داد.
نریمانی مسئول آتش نشانی دولت آباد در گفتگو با شمال اصفهان گفت این حادثه بعداز ظهر امروز در منطقه صنتی دولت آباد رخ داد که گویا این جوان بدون تجهیزات لازم وبه دلیل نا مشخص از پایه تیربرق فشارقوی بالا رفت ودچاره برق گرفتگی شده وجان خود را از دست داده است

بی احتیاطی جان جوانی را در منطقه صنعتی گرفت

.

بی احتیاطی جان جوانی را در منطقه صنعتی گرفت

.

بی احتیاطی جان جوانی را در منطقه صنعتی گرفت

.

بی احتیاطی جان جوانی را در منطقه صنعتی گرفت

.

بی احتیاطی جان جوانی را در منطقه صنعتی گرفت