صدای برخوار ؛ رئیس هیات چوگان اصفهان با اشاره به اینکه بیش از چهار هزار اسب در این شهرستان وجود دارد؛ افزود:شهرستان برخوار از ظرفیت خوبی برای پیشرفت و توسعه برخوردار است.

صدای برخوار ؛ رئیس هیات چوگان اصفهان با اشاره به اینکه بیش از چهار هزار اسب در این شهرستان وجود دارد؛ افزود:شهرستان برخوار از ظرفیت خوبی برای پیشرفت و توسعه برخوردار است.

به گزارش صدای برخوار ؛ حسین جعفری در مراسم معارفه رئیس هیات چوگان برخوار افزود:مقام معظم رهبری برای توسعه و ترویج ورزش چوگان تاکید کردند و خوشبختانه چوگان مورد حمایت اداره ورزش و جوانان قرار گرفت بنابراین ظرفیت رشد و پیشرفت برای چوگان وجود دارد.

وی بااشاره به اینکه ورزش چوگان با سوارکاری متفاوت است،تصریح کرد:با توجه به اینکه شهرستان برخوار از ظرفیت خوبی برخورداراست؛ باید طیف بیشتری از جوانان و نوجوانان را جذب این ورزش ایرانی کنیم.

رئیس هیات چوگان اصفهان با اشاره به اهمیت آموزش ورزش چوگان ، خاطرنشان کرد:رویکرد خوبی به ورزش چوگان ایجاد شده و امیدواریم این ورزش که این ورزش که ریشه تاریخی و ملی دارد به جایگاه شایسته خود برسد .
در این مراسم علی اکبر صادقی به عنوان رئیس هیات چوگان برخوارمعرفی شد .

انتهای پیام /طغیانی