به گزارش شمال اصفهان ؛ریس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان در شهرستان برخوار حضور پیدا کرده و جهت تخصیص اعتبار مبنی برتکمیل پروژه ها از پروژه های نیمه تمام شهرستان بازدید کردند.      

به گزارش شمال اصفهان ؛ریس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان در شهرستان برخوار حضور پیدا کرده و جهت تخصیص اعتبار مبنی برتکمیل پروژه ها از پروژه های نیمه تمام شهرستان بازدید کردند.

بازدید رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان از پروژه های نیمه تمام شهرستان برخوار

 

بازدید رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان از پروژه های نیمه تمام شهرستان برخوار

 

بازدید رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان از پروژه های نیمه تمام شهرستان برخوار